top of page

Zásady ochrany osobních údajů Lesního klubu Kamínek, z.s. 

 

I. Správce osobních údajů, zpracovatel, příjemce a subjekt údajů

Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je Lesní klub Kamínek, zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku vedený Krajským soudem v Hradci Králové oddíl L, vložka 16834, IČ: 172281661, se sídlem Křižanov 8, Hořičky 552 05 (dále „LK Kamínek“ nebo „správce údajů“)

Osobním údajem se rozumí ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „ZOOÚ“), jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Subjektem údajů je ve smyslu § 4 písm. d) ZOOÚ fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Tedy rodič, dítě, dárce, příznivce nebo osoba, která se jakýmkoliv způsobem podílí či přispívá k činnosti správce údajů. 

Osobní údaje zpracovávané v souladu s těmito zásadami správce údajů sdílí se svými zaměstnanci.

 

 II. Osobní údaje, které zpracovává LK Kamínek

 LK Kamínek zpracovává následující osobní údaje subjektů údajů: 

1) jméno a příjmení subjektu údajů 

2) datum narození 

3) adresa trvalého či přechodného pobytu, doručovací či jiná korespondenční adresa 

4) email, telefon a/nebo mobilní telefon 

5) číslo účtu, kód banky 

6) údaje získané z internetového statistického či analytického nástroje 

7) zdravotní stav 

8) jméno a příjmení příbuzných či známých subjektu údajů 

9) fotografie, videa subjektu údajů 

j) výtvory a práce dětí v portfoliu každého dítěte

 

III. Shromažďování a zpracování osobních údajů

LK Kamínek jako správce osobních údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny a to automatizovaně nebo prostřednictvím pověřených zaměstnanců. Zaměstnanci správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru u správce.

IV. Účel a doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pro účely: 

1. Vedení evidence dětí a jejich rodičů zapsaných k docházce do LK Kamínek, do kroužku pro rodiče s dětmi Piďikamínek, na letní příměstský tábor. Týká se to jména, příjmení, data narození, adresy, emailu nebo telefonu a čísla účtu včetně kódu banky, zdravotního stavu dítěte a jména a příjmení a kontaktu na příbuzné či známé. 

2. Fotografie a videa za účelem propagace a prezentace LK Kamínek ve veřejných médiích, internetu, sociálních sítích, tištěných materiálech (letáky, výroční zpráva apod.). 

3. Výtvory a práce dětí v portfoliu dítěte shromažďujeme za účelem evaluace dítěte, kterou poskytujeme rodiči dítěte.

 4. účetní administrace darů a příspěvků subjektu údajů pro LK Kamínek, a to v případě jména, příjmení, data narození, adresy, emailu nebo telefonu a čísla účtu včetně kódu banky. 

5. Šíření obchodních sdělení zejména v podobě odborných právních a pedagogických informací a zpráv, marketingových materiálů, nabídek spolupráce, pozvánek na odborné semináře a konference, a na kulturní a sportovní akce pořádané správcem údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném a účinném znění a za účelem efektivnější komunikace se subjekty údajů, a to v případě jména, příjmení, adresy, emailu, telefonu nebo čísla účtu. 

6. Potřeby vnitřních analýz, statistik a průzkumů, a to v případě jména, příjmení, a údaje získaného z internetového statistického či analytického nástroje, na základě oprávněného zájmu správce údajů. 

LK Kamínek osobní údaje zpracovává pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu anebo po dobu trvání souhlasu subjektu údajů v případech, kdy je možné souhlas odvolat. Subjekt údajů bude zpracovávat osobní údaje dle zákonné lhůty vyplývající ze Spisového a skartačního řádu. 

 

V. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Subjekty údajů tímto udělují společnosti LK Kamínek dobrovolně souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro účely uvedené v čl. IV odst. 1 až 6 těchto zásad.

 Tento souhlas udělují subjekty údajů při prvním kontaktu s LK Kamínek zaškrtnutím souhlasu např. při vyplnění dotazníku, nebo odesláním elektronické žádosti o docházku dítěte či odesláním přihlášky na některou z dalších nabízených služeb (příměstský tábora atd.) LK Kamínek. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou do odvolání subjektu údajů. Údaje, které jsou zpracovávány za účelem splnění povinnosti vyplývající ze zákona, budou zpracovávány pro tento účel po zákonem určenou dobu. 

 

VI. Práva subjektu údajů 

Subjekty údajů mají právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, doplnění, blokování nebo likvidaci jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 ZOOÚ v platném a účinném znění. Subjekty údajů mají dále právo na výmaz osobních údajů, na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů nebo právo podat stížnost v případě porušení povinností správce údajů, jak jsou uvedena v Nařízení o ochraně osobních údajů ve znění platném od 1 září 2022. Udělený souhlas jsou klienti oprávněni kdykoliv odvolat písemným sdělením doručeným do sídla LK Kamínek (Křižanov 8, Hořičky 552 05) či na elektronickou adresu správce osobních údajů lkkaminek@gmail.cz.

VII. Souhlas s uváděním údajů o právnické osobě 

Je-li dárcem právnická osoba (společnost s ručením omezeným, spolek, akciová společnost, obec či jiné), uděluje tímto souhlas k uvádění jeho obchodní firmy či názvu a údaje o tom, že je dárcem, na internetových stránkách LK Kamínek (www.lesniklubkaminek.cz) nebo na jiných propagačních materiálech. 

VIII. Kontakty

 Pro kontaktování správce údajů může subjekt údajů využít mail lkkaminek@gmail.cz nebo telefon (+420)736 280 582.

bottom of page